Heftet har vorte lagt i handlevogna. Klikk på handlevognteksten over for å gå til denne.

2014

Årsmøte 2014

 

Årsmøte i Hardanger Historielag 9. mars 2014 kl 1430 på Hardanger Folkemuseum.
22(23) frammøtte medlemer.
Sak 1 Velkomen.
Leiaren Marit Bleie Mannsåker ønskte velkomen.
Sak 2 Innkalling.
Det var ingen merknader til innkallinga.
Sak 3 Sakliste.
Denne var utdelt i forkant av møtet saman med årsmelding og rekneskap.
Ingen merknader.
Sak 4 Konstituering.
Marit Bleie Mannsåker vart vald til møteleiar og Arne L. Aksnes til referent.
Sak 5 Val av 2 medlemer til å skriva under møteboka.
Sjur Jåstad og Solveig Grønlien vart valde.
Sak 6 Årsmelding 2013.
Arne L. Aksnes gjekk gjennom denne. Samla overskot i årsmeldinga vart retta
til kr 32804,-. Elles ingen merknader.
Sak 7 Rekneskap 2013.
Forretningsføraren Øystein Pugerud gjekk gjennom denne. Det har vore ein
totalomsetnad på kr 331757,- i meldingsåret og eit overskot på kr 32804,-.
Det var spørsmål om posten løner og ymse i rekneskapsoppsettet frå salen.
Rekneskapen godkjend i samsvar med tilråding frå revisor.
Sak 8 Budsjett for 2014.
Forretningsføraren la fram utkast til budsjett med ei kostnadsramme på kr
336000,- og eit forventa overskot på kr 16000,-. Budsjettet samrøystes god-
kjent. Medlemspengar på kr 220,- vert uendra.
Sak 9 Val.
Leiar i valnemnda, Lars O. Bleie, var ikkje tilstades, men Marit Bleie Manns-
åker styrde valet etter skriftleg innstilling frå valnemnda. Alle val godkjende
med akklamasjon.
Leiar: Helena Kjepso, Kvam, vald for eitt år.
Styremedlemer: Marit Bleie Mannsåker, Odda, vald for 2 år. Harald Olav
Aksnes, Kvam, vald for 2 år.
Frå før står: Jarle Vangen, Odda og Olav Taskjelle, Granvin.
Varafolk i nummerorden-valde for eitt år.
1. Brita Jordal, Odda. 2. Hildeborg Dalaker, Ulvik. 3. Otto Galtung, Jondal,
4. Odlaug Måge, Ullensvang, 5. Magnhild Brandstveit, Granvin.
Revisor: Olaug Igland Bleie, Ullensvang. Vararev.: Jakob T. Bleie, Ullensv.
Valnemnd: Hans S. Velken, Granvin for eitt år. Grethe Møllendal Hereid,
Ulvik for 2 år, Kristi Skintveit, Jondal, ny, for 3 år. Vara: Halldor J. Helleland.
Utsending til årsmøtet i Hordaland Sogelag: Helena Kjepso, styret utnemner
varautsending.
Marit Bleie Mannsåker takka og overrekte heiderskrus til Arne L. Aksnes som no går ut av
styret etter  6 år. Deretter overlet ho roret til den nye leiaren Helena Kjepso og ønskte lukke
til i arbeidet.
Etter årsmøtet var det fagforedrag om stadnamn i Hardanger ved Bottolv Helleland. 43
frammøtte under denne bolken. Helleland reknar at det var vel 500 matrikkelgardsnam i
Hardanger som er grunnlaget for ei mengde stadnamn av ulik alder og opphav.
Alt i alt var det eit svært interessant tema.
Arne L. Aksnes, ref.
Sjur Jåstad                                                                 Solveig Grønlien

Årsmøte i Hardanger Historielag 9. mars 2014 kl 1430 på Hardanger Folkemuseum.

 

22(23) frammøtte medlemer.

 

Sak 1 Velkomen.

Leiaren Marit Bleie Mannsåker ønskte velkomen.

 

Sak 2 Innkalling.

Det var ingen merknader til innkallinga.

 

Sak 3 Sakliste.

Denne var utdelt i forkant av møtet saman med årsmelding og rekneskap.

Ingen merknader.

 

Sak 4 Konstituering.

Marit Bleie Mannsåker vart vald til møteleiar og Arne L. Aksnes til referent.

 

Sak 5 Val av 2 medlemer til å skriva under møteboka.

Sjur Jåstad og Solveig Grønlien vart valde.

 

Sak 6 Årsmelding 2013.

Arne L. Aksnes gjekk gjennom denne. Samla overskot i årsmeldinga vart retta

til kr 32804,-. Elles ingen merknader.

 

Sak 7 Rekneskap 2013.

Forretningsføraren Øystein Pugerud gjekk gjennom denne. Det har vore ein

totalomsetnad på kr 331757,- i meldingsåret og eit overskot på kr 32804,-.

Det var spørsmål om posten løner og ymse i rekneskapsoppsettet frå salen.

Rekneskapen godkjend i samsvar med tilråding frå revisor.

 

Sak 8 Budsjett for 2014.

Forretningsføraren la fram utkast til budsjett med ei kostnadsramme på kr

336000,- og eit forventa overskot på kr 16000,-. Budsjettet samrøystes god-

kjent. Medlemspengar på kr 220,- vert uendra.

 

Sak 9 Val.

Leiar i valnemnda, Lars O. Bleie, var ikkje tilstades, men Marit Bleie Manns-

åker styrde valet etter skriftleg innstilling frå valnemnda. Alle val godkjende

med akklamasjon.

Leiar: Helena Kjepso, Kvam, vald for eitt år.

Styremedlemer: Marit Bleie Mannsåker, Odda, vald for 2 år. Harald Olav

Aksnes, Kvam, vald for 2 år.

Frå før står: Jarle Vangen, Odda og Olav Taskjelle, Granvin.

Varafolk i nummerorden-valde for eitt år.

1. Brita Jordal, Odda. 2. Hildeborg Dalaker, Ulvik. 3. Otto Galtung, Jondal,

4. Odlaug Måge, Ullensvang, 5. Magnhild Brandstveit, Granvin.

 

Revisor: Olaug Igland Bleie, Ullensvang. Vararev.: Jakob T. Bleie, Ullensv.

Valnemnd: Hans S. Velken, Granvin for eitt år. Grethe Møllendal Hereid,

Ulvik for 2 år, Kristi Skintveit, Jondal, ny, for 3 år. Vara: Halldor J. Helleland.

Utsending til årsmøtet i Hordaland Sogelag: Helena Kjepso, styret utnemner

varautsending.

 

Marit Bleie Mannsåker takka og overrekte heiderskrus til Arne L. Aksnes som no går ut av

styret etter  6 år. Deretter overlet ho roret til den nye leiaren Helena Kjepso og ønskte lukke

til i arbeidet.

 

Etter årsmøtet var det fagforedrag om stadnamn i Hardanger ved Bottolv Helleland. 43

frammøtte under denne bolken. Helleland reknar at det var vel 500 matrikkelgardsnam i

Hardanger som er grunnlaget for ei mengde stadnamn av ulik alder og opphav.

Alt i alt var det eit svært interessant tema.

Arne L. Aksnes, ref.

Sjur Jåstad                                                                 Solveig Grønlien

 

 

 

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2007-2011 © Hardanger Historielag